? یادی از فتنه 88 و حماسه 9 دی با زبان شعر - انسان وتضادهایش
زمان ثبت : چهارشنبه 14 دی 1390 در ساعت 16:10 ~ چاپ مطلب
نویسنده : ابوالفضل

عنوان : یادی از فتنه 88 و حماسه 9 دی با زبان شعر


محـــــرم بــــود و دلهـــــــــا کربلائــــی
نواهــــــا جملــــه بودند نینوائـــــــــــی
تمــــام شیعیــــــان در ناله وغـــــــــــم
زسوگ سیــد و ســـــــالار عالـــــــــــم
به هر تکیه نوای نوحه خـــــــــــــوانــی
به هرمنبر صدای روضـــه خـــــــــــوانی
تمام عاشقــــان بودند سیــــه پــــــوش 
نوای یا حسیــن پیچیــــده در گــــــوش
همـــه جـــا رنگ وبـــــــوی کربلا داشت
همـــه دلهـــا نــــدای یا خـــــــدا داشت
همـــه جـــا لالــــه می روئید از گِــــــل
همــه جــا عشــق می پیچیــــد در دل
در آن ســـــو مردمـــانی بس تبـــه کار
زهـــر جــــا دین و ایمـــانست بیـــــزار
همه اخلاقشان خـوی یزیــــــــــــدی
 تمام کارشان کفروپلیـــــــــــــــــــدی
شکستند حرمت مــاه محـــــــــــــــرم
به روز عشـــــر در این مــــاه  ماتــــم
تو گوئی کوفه باز تکــــــــرارگردیــــــد
سر سردار حق سنگســــــــار گردیـــــد
صدای شادی و رقــــــــص شیاطیــــن  
نمود تکرار عاشــــــــورای خونیـــــــن
خروشیــــــــــــــــــدملت ایران باهـم
بنای ننگ راکوبیــــــــــــــــــــــددرهـم
زجابرکَندچشم فتنـــــــــــــــــــه هارا
کجاایران سِزَدایــــــــــــــــــن ماجرارا
بدان دشمن که راه ما حسینــــــی است
زعیم و پیشوای ما خمینـــــــــــی است
طریـــق مـــا همــــان راه علــــی است
علمــــدارش کنـــون سید عــــلـی است
به لطف حـــــق ولایت پایـــــــدار است
سعـــادت با ولایت بــر قــــــــرار است
گزارد شکر حق هر لحظه راجـــــــــی
بود چشم انتظـــــــــــار روی ناجـــــی
خداوندارسان صاحــــــــــــــــب زمان را
گلستان کن به لطف خودجهان را

محمدرجب زاده (راجی ) +EmamHadi