? بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست... - انسان وتضادهایش
زمان ثبت : جمعه 17 دی 1389 در ساعت 02:44 ~ چاپ مطلب
نویسنده : ابوالفضل

عنوان : بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست...


آنچه میخواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمیخواهیم،


آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم،


و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم.


ساعتها را بگذارید بخوابند،


بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست.
(زنده یاد دکتر شهید شریعتی)

EmamHadi